Preskoči navigaciju Idi na dno stranice
Pritisnite enter za pretragu ili ESC za zatvaranje
Kontrast:
Veličina slova:
Kontrast:
Veličina slova:

Ustrojstvo Hrvatskog paraolimpijskog odbora

Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) je najviša nevladina nacionalna sportska udruga sportaša s invaliditetom, ustrojena prema paraolimpijskim standardima i načelima međunarodnog paraolimpijskog pokreta, koja u svom djelokrugu na odgovarajućoj razini potiče i promiče odgovarajući sport osoba s invaliditetom, odnosno sportsku aktivnost osoba s invaliditetom, usklađuje aktivnosti svojih članica, organizira i provodi sustav sportskih natjecanja osoba s invaliditetom, uređuje pitanja koja se odnose na registraciju sportaša osoba s invaliditetom, status sportaša i drugih sportskih djelatnika te stegovnu odgovornost sportaša i sportskih djelatnika, skrbi o unapređenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika te unapređenju sportskih dostignuća, skrbi o kategoriziranim sportašima s invaliditetom, surađuje s tijelima državne uprave, obavlja i druge poslove i zadaće određene važećim Zakonom o športu i općim aktima HPO-a. Članice HPO su Nacionalni sportski savezi (15), Županijski sportski savezi (11) i Gradski sportski savez osoba s invaliditetom (10).

Tijela skupštine HPO

Izvršni odbor:
Ratko Kovačić, predsjednik HPO
Ana Sršen, dopredsjednica HPO
Josip Držaić, dopredsjednik HPO
Duško Petrović
Mijo Bakić
Dragan Katunar
Tomislav Krističević
Zvonimir Brozić
Ivan Ćosić
Krunoslav Pavlinec
Juraj Škrtić

Etički odbor:
Mario Sačer, član
Dragan Rakić, član
Vladimir Miščanćuk, član
Stojan Bjelajac, zamjenski član
Josip Slivar, zamjenski član
Jelena Vuković, zamjenski član

Nadzorni odbor:
Srećko Žigman, član
Milan Maretić, član
Dražen Družinec, član
Emil Gubica, zamjenski član
Saša Grdović, zamjenski član
Danijel Kufner, zamjenski član

Hrvatski paraolimpijski odbor
OIB: 40185534390
adresa: Savska cesta 137, 10 000 Zagreb
telefon: 01 / 60 44 333
fax: 01 / 60 43 313
e-mail: hpo@email.t-com.hr
web: www.hpo.hr

Predsjednik HPO
Ratko Kovačić
e-mail: ratko.kovacic@hpo.hr

Glavni tajnik HPO
Ticijan Komparić
telefon: 01 / 60 44 333
fax: 01 / 604 33 13
e-mail: ticijan.komparic@hpo.hr

Pomoćnik glavnog tajnika za međunarodni program
Kruno Zadro
e-mail: kruno.zadro@hpo.hr

Pomoćnica glavnog tajnika za nacionalni program
Mirjam Čop
e-mail: mirjam.cop@hpo.hr

Pomoćnica glavnog tajnika za odnose s medijima i javnost rada
Ruža Markešić
e-mail: ruza.markesic@hpo.hr

Pomoćnica glavnog tajnika za financije
Ivana Piler
e-mail: ivana.piler@hpo.hr

Administrativni tajnik - knjigovođa
Ana Lovre
e-mail: ana.lovre@hpo.hr

Administrativno sportska tajnica - blagajnik
Renata Matić
e-mail: renata.matic@hpo.hr

Administrativna tajnica
Ankica Pleša
e-mail: ankica.zamarija@hpo.hr

Administrativni tajnik za vođenje Europskih projekata
Kristina Družinec
e-mail: kristina.druzinec@hpo.hr

Pomoćnik glavnog tajnika za administrativne i organizacijske poslove
Zoran Pamić
e-mail: zoran.pamic@hpo.hr

Službenik za informiranje
Ruža Markešić
e-mail: ruza.markesic@hpo.hr
tel. 01 / 60 44 333
fax: 01 / 60 43 313

Glasnogovornik HPO
Darko Matić
adresa: Jurija Dobrile 4, Velika Gorica
tel/fax: 01 / 62 24 486
mobitel: 091 / 51 07 579
e-mail: darko.matic@xnet.hr

Radna tijela izvršnog odbora HPO

Statutarna komisija
Davorin Cmrečki, predsjednik
Amalija Jurjević Delišimunović
Zlatko Gregurić

Odbor za paraolimpijske sportove
Tomislav Krističević, predsjednik
Zvonimir Brozić
Slobodan Glavčić

Odbor za neparaolimpijske sportove i sportsku rekreaciju
Ivan Ćosić, predsjednik
Krunoslav Pavlinec
Duško Petrović
Mladen Rajković
Mirjana Šandor

Odbor za školovanje kadrova
Željko Černić, predsjednik
Jasna Lulić Drenjak
Anto Čavar
Anto Mihaljević
Hrvoje Kujundžić

Stručno radno tijelo za programe i projekte za korištenje sredstava EU
Luka Dobrović, predsjednik
Goran Žeželj
Mirela Šikoronja

Odbor za razvojne programe
Dragan Katunar, predsjednik
Mijo Bakić
Ivan Ledić

Zdravstveno-klasifikacijska komisija
Boris Kirin, predsjednik
Tomislav Smoljanović
Sonja Jandroković
Sanja Bišćan
Maja Paar
Ana Kotzmuth
Koračević Marija
Mario Markovinović
Ivan Bohaček

Fotografija: O nama

Povijest Hrvatskog
paraolimpijskog odbora

Šport osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, počeo je organizacijom športsko rekreativnih aktivnosti boraca II. svjetskog rata, da bi u Zagrebu 8. rujna 1964. godine bio osnovan "Savez za šport i rekreaciju invalida Hrvatske". Nakon proglašenja hrvatske samostalnosti, Izvršni odbor Saveza za šport i rekreaciju invalida Hrvatske na sastanku održanom 30. kolovoza 1991. godine donio je odluku o obustavi sudjelovanja u radu Saveza za šport i rekreaciju invalida Jugoslavije te o opozivu delegata u predsjedništvu SSRI Jugoslavije.

Nakon razdruživanja Hrvatskog športskog saveza od SFK Jugoslavije 10. rujna 1991. godine, osnovan je Hrvatski olimpijski odbor u kojem je Saveza za šport i rekreaciju invalida Hrvatske jedan od osnivača i punopravna članica.

"Savez za šport i rekraciju invalida Hrvatske" član je Međunarodne športske organizacije invalida (International Sports Organization for Dissabled - ISOD) - od 8. svibnja 1992. te Međunarodne športske organizacije športova u invalidskim kolicima (International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation - ISMWSF) od 11. svibnja 1992.

6. svibnja 1993. godine "Savez za sport i rekraciju invalida Hrvatske" odlukom Skupštine, mijenja ime u Hrvatski športski savez invalida. Hrvatski športski savez invalida, član je Međunarodnog paraolimpijskog odbora (International Paralympic Committee - IPC) od 10. rujna 1993. i Europskog paraolimpijskog odbora (European Paralympic Committee - EPC) od 6. rujna 1998. godine.

Savez je član i mnogih drugih svjetskih športskih udruženja, kao što su Međunarodna federacija za šport i rekreaciju osoba s cerebralnom paralizom, Međunarodna federacija za športove u kolicima i osobe s amputacijama, Međunarodna federacija za šport osoba s intelektualnim poteškoćama, Međunarodnog stolnoteniskog udruženja, Međunarodne organizacije košarke u kolicima, Svjetske odbojkaške organizacije za invalide i Međunarodne organizacije za tenis u invalidskim kolicima.

Odredbama Zakona o športu (NN br. 71/06.), Hrvatski športski savez invalida, od 28. listopada 2006. nastavlja djelovanje kao Hrvatski paraolimpijski odbor.

Statut HPO (pdf)